Provozní řád - Víceúčelové hřiště ve Stračově

PROVOZNÍ ŘÁD

Víceúčelového sportovního hřiště Stračov

Čl. 1

Předmět úpravy


Provozní řád stanoví pravidla provozu víceúčelového sportovního hřiště (dále jen hřiště) v obci Stračov.  Vlastníkem i provozovatelem hřiště je obec Stračov, Stračov č.p. 2, PSČ 503 14.

Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny uživatele hřiště.

Hřiště je určeno k provozování míčových her, jedná se zejména o tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, street basketball, florbal a ostatní míčové hry.

Čl. 2

Provozní doba, provoz hřiště, ceník


Provozní doba je stanovena obecně na PO – NE od 9:00 do 21 hodin během prázdnin (červenec, srpen).

Mimo prázdniny PO-PA – od 13 do setmění dle ročního období nejdéle však do 21: 00 hodin. Případné otevření mimo provozní dobu lze sjednat se správcem.


    Za provoz zodpovídá provozovatel hřiště – obec Stračov. Provozovatel jmenuje správce hřiště.
    Správce vydává klíče proti podpisu od hřiště, WC na faře, sloupky na tenis a volejbal, síť a jiné vybavení hřiště.
    Správce hřiště vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin, zatížení, závady a jím provedenou údržbu.
    Za užívání hřiště platí uživatel předem správci podle ceníku. Správce vydává doklad o zaplacení.
    Provoz uživatele je zpoplatněn podle ceníku, který je příloho tohoto provozního řádu. Ceník schvaluje zastupitelstvo obce Stračov.

Čl. 3

Vstup na hřiště


Na hřiště mají vstup povolen osoby, oddíly a sportovní skupiny v době dohodnuté s provozovatelem, kterého zastupuje určený správce hřiště, který současně vydává klíče.

Rezervaci je nutné nahlásit nejméně týden předem. Rezervace se nahlašuje na rezervačním formuláři, který je k dispozici na www.stracov.cz

Čl. 4

Pravidla užívání areálu


Hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním činnosti  pro které bylo vybudováno: tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, street basketball, florbal a ostatní míčové hry.


    Na hřiště mají povolen vstup děti, mládež a dospělí pouze za účelem využití hřiště ke sportovním aktivitám.
    Děti mladší 10ti let mají vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
    Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy
    Všechny osoby jsou povinné se na hřišti chovat tak, aby nepoškodily zdraví své či ostatních přítomných osob
    Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání hřiště a je povinen škody nahradit v plné výši jejich vyčíslení. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce
    Uživatel je povinen si uklidit hrací plochu před zahájením a po ukončení hry a chovat se tak, aby nepoškodil hřiště a jeho vybavení
    Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen toto ihned oznámit správci hřiště
    Všichni sportovci přichází na hřiště v čisté sportovní obuvi
    V případě znečištění povrchu hřiště je nutné znečištěné místo uklidit
    Jízdní kola návštěvníci umísťují do stojanů k tomu určených
    Hřiště lze využít ke sportovním aktivitám pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
    Správce ani provozovatel neručí za osobní majetek návštěvníků a uživatelů hřiště
    Uživatelé, kteří se nechovají v souladu s provozním řádem a společenskými normami budou z prostor hřiště vykázáni
    Porušování provozního řádu lze postihnout podle platných zákonů a předpisů s tím souvisejících
    V případě nutnosti či např. nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Čl. 5

Přísné zákazy


    Zákaz vstupu na hrací plochu v kopačkách, botách s podpatkem či tretrách s hřeby
    Zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat
    Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
    Zákaz manipulace s bodnými, sečnými, řeznými nástroji či předměty, které mohou poškodit povrch hřiště
    Zákaz úmyslného a prudkého odrážení míče o plot, sítě.
    Zákaz vnášení a konzumace jídla a alkoholických nápojů na hrací plochu.
    Zákaz odhazování žvýkaček a ostatních odpadků mimo odpadkový koš.
    Zákaz jezdit po hřišti na kole, kolečkových bruslích či jiným dopravním prostředkem.
    Zákaz vstupu na hřiště osobám podnapilým, ovlivněným omamnými látkami nebo osobám, které pro duševní chorobu nejsou schopny ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky.
    Zákaz přelézání plotů, branky a jejich poškozování


Čl. 6

Ochrana zdraví návštěvníků, telefonní čísla


K seznámení návštěvníků s provozem hřiště je tento řád k dispozici u správce hřiště,  na www.stracov.cz  a rovněž je vyvěšen  u hřiště na viditelném místě.


HASIČÍ     150  

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA     155  

POLICIE ČR      158

PROVOZOVATEL: 721 384 220

SPRÁVCE: Soňa Pekárková

Čl. 7

Závěrečná ustanovení


Tento provozní řád, včetně přílohy č. 1 – ceník služeb byl schválen na 37. zasedání zastupitelstva obce Stračov a nabývá účinnost od 1.7.2014.


Příloha č. 1

Víceúčelového sportovního hřiště Stračov


Ceník služeb

Platnost od 1.7.2014


Platí pro každého návštěvníka sportovního hřiště Stračov.


Občané Stračova Klenice


    děti do 15 let a dospělí od 60 let vstup zdarma,
    permanentka na rok 2014 – 50 Kč/osobu, od roku 2015  - 100 Kč/osobu,
     na 1 den 10 Kč/osobu
    Mateřská škola Stračov – vstup zdarma


Občané jiných obcí

    děti do 15 let a dospělí nad 60 let vstup zdarma,
    permanentka na rok 2014 – 100 Kč, od roku 2015 – 200 Kč/osobu
    100 Kč/hodinu za kurt, platí pouze 1x – né každý hráč


Pronájem areálu za účelem pořádání turnajů či podobných akcí spolky obce Stračov a Klenice:

    zdarma/den


Pronájem areálu za účelem pořádání turnajů či podobných akcí bude pro všechny akce ve výši:

    1.500 Kč/den

Fotogalerie