Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav

Vyvěšeno: 11. 1. 2023 - 31. 3. 2023

Obec Stračov v souladu s ust. § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Pobočky Hradec Králové č.j. SPU 010145/2023/SH ze dne 10.1.2023

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Stračov byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních
pozemkových úprav.
Více informací viz. dokument příloha.